Gaza i Bibelens lys
 
Av Dan Johansson
 

Desember 2017

Gazas tilblivelse

Ett av de eldste stedene på jorden er Gaza, som opprinnelig lå bare noen mil fra Middelhavskysten, ved den gamle karavaneveien mellom Babylonia og Egypt. Den tilhørte ifølge 1 Mos 10:19 kanaaneernes område. 5 Mos 2:23 forteller at de tidligst kjente innbyggerne var avittene.

1. Denne opprinnelige befolkningen ble utryddet av kaftorerne. Kaftor har bl.a. vært assosiert med øya Kreta og den sydlige kysten av Lilleasia. 1 Mos 10:14 opplyser oss om at disse var etterkommere av Misrajim, dvs. Egypt. Misrajim ble stamfar til luderne, anamerne, lehaberne og naftuherne, patruserne og kasluherne, som filistrene er kommet fra, og kaftorerne. 1Mos 10:13-14

Gaza i møte med hebreerne
Da Israels folk inntok landet etter sin 40-årige ørkenvandring, leser vi i Jos 10:41 hvordan Josva slo opp telett mellom Kadesh Barnea og Gaza. Dessverre fullførte han ikke hele oppdraget og derfor konstateres det i samme bok i Jos 11: 22: ”Det ble ingen anakitter igjen i Israels barns land, bare i Gasa, i Gat og i Asdod ble noen (kjemper) tilbake.” Det har aldri blitt til velsignelse å kompromisse med Guds vilje.

Gaza tilhører Juda stamme
Ifølge Herrens løfte tilhører Gaza Juda stammes arvedel, Jos 15:20-47. Det fortelles i Dom. 1:17-18 at Juda faktisk inntok Gaza, men tydeligvis bare for en kortere periode. Siden dro Juda ut med sin bror Simeon, og de slo de kana'aneere som bodde i Sefat. De slo byen med bann. Derfor kalte de den Horma. Juda inntok Gasa med tilhørende bygder og Asjkelon med tilhørende bygder og Ekron med tilhørende bygder. Dom 1:17-18
-På Samsons tid er den igjen i filistrenes hender, Dom 16. Det var stadig fram og tilbake.


1 Kong 4:24-25 forteller hvordan Salomo hersket over hele landet, … helt til Gaza. Judas kong Hiskia slo også filistrene, … helt til Gaza, 2 Kong 18 - Og Herren var med ham. I alt han foretok seg, bar han seg klokt ad. Han falt fra kongen i Assyria og ville ikke tjene ham lenger. Han slo filistrene og tok deres land helt til Gasa og de omliggende bygdene like fra vakttårnene til de befestede byene. 2 Kong 18:7-8

Historiens stormakter på besøk i Gaza Assyrere, egyptere, persere og grekere (Alexander den store) erobret Gaza. Ifølge Illustrert Bibelleksikon, ødela Alexander staten, lot drepe dens menn og solgte kvinner og barn som slaver.

2. Her har vi for andre gang et brudd i befolkningsutviklingen.
Kanaaneerne ble utryddet av kaftorerne. Nå opphører deres linje i Gaza, og en tredje gruppe tar over. Den syriske erobreren Antiokus III gjenoppbygde staten. Makkabeerne innlemmet den i Judea. Romerne gjorde Gaza til en del av den romerske provinsen Syria. (Filisterne forsvant som folk etter at deres område gikk inn i det romerske riket.)

Gaza blir arabisk
Etter Muhammeds seierrike og blodige framferd, overtok araberne kontrollen over Gaza i år 634 e.Kr. Etter 1187 e.Kr. har den vært en islamsk stat. Fram til 1917 tilhørte den gjennom drøyt 400 år, det tyrkisk-ottomanske riket, helt til da den britiske generalen Allenby erobret Palestina. Fra 1948 til 1967 okkuperte egypterne Gazastripen, inntil den kom under israelsk forvaltning i sammenheng med seksdagerskrigen 1967.

Gaza blir en del av det framtidige Israel
Profeten Esekiel ser i en visjon fra Herren hvordan Israels grenser kommer til å se ut i det framtidige fredsrike. Disse grenser beskrives nøye i Esekiel 47:13-23. Ifølge de vitenskapelige undersøkelsene som professorene Yohanan Aharoni og M. Avi-Yonah har gjort, er hele Gazastripen en selvklar del av dette riket.

Gaza skal bli ”som stammefyrste i Juda”
En annen bibelsk forfatter, profeten Sakarja, gir oss ytterligere en behagelig beskjed. Menneskene i det sårede Gaza, er ”plaget” og kommer til å bli som en broderlig del i Juda stamme. De blir t.o.m. som stammefyrster i Juda. Det kommer altså ikke til å bli slutt med terror og lidelse, men det finnes en fredelig framtid for Gazas befolkning. Sak. 9:5-7 beskriver forutsetningen. ”Blodmåltidet” har blitt dradd ut av deres munn og ”styggedommen fra deres tenner.” Palestinerne som lever på den tiden, vender seg bort fra den så ødeleggende og forferdelige terroren som ødelegger uskyldige til høyre og venstre. Uansett er jo arabere og jøder halvbrødre!

Oppsummert vil jeg slå fast at dagens befolkning i Gaza ikke er identisk med kanaaneerne eller filisterne. Det er snarere en blanding av arabere, egyptere, korsfarere, tyrkere m.fl. For det andre ser vi at Gaza er en del av Juda stammes arvedel. Innfor framtiden kan vi konstatere at Gaza kommer til å tilhøre Israel og Gazas befolkning kommer til å bli en del av Juda dvs. Israel.

Gaza i historien og framtiden Gaza:
• Gaza lå noen mil fra kysten, ved den gamle karavaneveien mellom Babylonia og Egypt.
• Det var kananéernes område 1 Mos 10:19 Gaza i bibelens lys.
• De tidligst kjente innbyggerne var avittene. 5 Mos 2:23
• Disse ble ødelagt av kaftorerne. Kaftor har bl.a. vært assosiert med øya Kreta og den sydlige kysten av
Lilleasia (av Misraims ætt = Egypt, se 1 Mos 10:14)
• Josva slo alt mellom Kadesh Barnea og Gaza, Jos 10:41, men … 11:21-22. Se selv 13:1-3.
• Gaza tilhører Juda stammes arvedel, Jos 15:20, 47.
• Juda inntar Gaza, Dom 1:17-18
• På Samsons tid kom den igjen i filistrenes hender, Dom 16
• Salomo hersket over hele landet, … helt til Gaza, 1 Kong 4:24-25
• Hiskia slo også filistrene, … helt til Gaza, 2 Kong 18:7-8
• Assyrere, egyptere, persere og grekere (Alexander den store) erobret Gaza. Alexander ødela staten, lot drepe deres menn og solgte kvinner og barn som slaver.

Antiokus III gjenoppbygde staten. Makkabeerne innlemmet den i Judea. Romerne innlemmet den i den romerske provinsen Syria. (Filisterne forsvant som folk etter at deres område ble innlemmet i det romerske riket.) Araberne overtok kontrollen år 634 e.Kr. Etter 1187 e.Kr. har den vært en islamsk stat.
• Gaza blir en del av det framtidige Israel, Hes 47:13-23
• Gaza skal bli ”som (stamme-) fyrste i Juda” Sak 9:5-7

Sammenfatning:
• Dagens befolkning i Gaza er ikke identisk med kanaaneerne eller filisterne.
• Gaza er en del av Juda stammes arvedel.
• Gaza kommer til å tilhøre det framtidige Israel.
• Gazas befolkning kommer til å bli en del av Juda dvs. Israel.


Oversatt fra svensk av Ada Lislegård

 
 
 
 
 

Norske Pinsevenners arbeid i Israel (NPAI) Stiftelsen Beit Betania, Org. No. 885825702
Postboks 179 Sentrum, 0102 Oslo. E-post:
post@npai-pym.no
- Redaktør og Webmaster: Torolf Karlsen